דברו איתנו

בואו להחכים

המילון הכלכלי של בסדנו 

תִּסְפֹּרֶת:

שם מושאל לענף הכלכלה מענף אחר לגמרי. תספורת הוא כינוי ל”קיצוץ” חוב שנעשה לחברה כאשר היא אינה יכולה לשלם את התחייבויותיה לנושיה ובעיקר למחזיקי אגרות החוב. הקיצוץ הזה שנקרא תספורת, נעשה אחרי הסדר חוב (ראו ערך) שהוסכם בין הצדדים.

תַּשְׁקִיף:

חברה שמבקשת לגייס כסף מהציבור הרחב תידרש בדרך כלל להציג תשקיף. התשקיף חייב לכלול כל פרט העשוי להיות חשוב למשקיע הסביר השוקל לרכוש ניירות ערך (ראו ערך) או כל מוצר השקעה אחר המוצעים על פיו; הדו”חות הכספיים (ראו ערך) של החברה המנפיקה, של החברות הבנות שלה ושל החברות הקשורות אליה; תיאור החברה ופעילותה; תיאור ניירות הערך המונפקים; דיווח על מבנה ההון של החברה לפני ולאחרי ההנפקה; רשימת נכסי החברה ופרטים בדבר הסכם החתמות אם קיים. וכמובן גם את גורמי הסיכון העיקריים לפעילות החברה, עסקאות עם בעלי עניין (ראו ערך) ואזהרות נוספות.

תּוֹצָר לְאֻמִּי גָּלְמִי (תמ”ג):

סך כל השווי הכלכלי של התפוקה שמייצר המשק לחלק למספר תושבי המדינה. הנתון הזה מצביע בדרך כלל על עוצמתו של המשק ועל איכות החיים של תושבי המדינה. התוצר בישראל לשנת 2020 עומד על יותר מ־40 אלף דולר.

בַּעַל עִנְיָן:

הוא מי שמחזיק לפחות בחמישה אחוזים מהון המניות של החברה או מי שמחזיק בתפקיד ניהולי או דירקטור בחברה. מי שמוגדר בעל עניין נתון להגבלות שנקבעו על ידי רשות ניירות ערך. מי שמחזיק ב-5% מהון המניות של החברה יכול לדרוש מינוי דירקטורים מטעמו בדירקטוריון החברה.

בַּעַל שְׁלִיטָה:

הוא מי שמחזיק בגרעין השליטה של חברה ציבורית שנסחרת בבורסה ומניותיה נמצאות בידי הציבור. גרעין השליטה יכול להיות אחזקה של רוב המניות (דהיינו 51% מהן), או אחזקה של מניות השליטה. כאשר המניות מפוזרות בידיהם של משקיעים רבים, אין צורך באחזקה של רוב המניות על מנת להיות בעל השליטה. על בעל השליטה חלות הגבלות רבות על ידי רשות ניירות ערך (ראו ערך).

דִּירֶקְטוֹרְיוֹן:

השם הלועזי של “מועצת מנהלים” בחברה. גוף זה הוא הגוף שמתווה את מדיניות החברה או העסק ובו אמורים להיות מיוצגים בעלי המניות. הדירקטוריון אינו מבצע את המדיניות, הוא מתווה אותה והנהלת החברה היא זו שמבצעת אותה. בחברות ציבוריות ניתן למצוא בין חברי הדירקטוריון גם נציג מקרב הציבור.

פּוֹלִיסָה פִינַנְסִית:

אפשר לקרוא לזה פשוט תוכנית חיסכון (ראו ערך). זהו מכשיר השקעה של חברות הביטוח. השם פוליסה מטעה. אין קשר בינו ובין ביטוח. הוא מהווה סוג של תוכנית חיסכון שרבים אינם מודעים לו. מציע לרוב תנאים טובים יותר מאשר קרנות הנאמנות (ראו ערך) או תוכניות החיסכון (ראו ערך) של הבנקים.

תְּעוּדַת סַל:

זהו מוצר פיננסי ששייך למשפחת המוצרים המחקים (ראו ערך). מחזיק תעודת סל אינו מחזיק מניות שנסחרות בבורסה או כל מוצר פיננסי אחר, הוא מחזיק בהתחייבות מנפיק התעודה להעניק לו תשואה (ראו ערך) בהתאם לאופי מרכיבי הסל. מנפיק התעודה אינו חייב להחזיק במרכיבי הסל אלא להעניק את התשואה בהתאם לביצועי הרכיבים שהתעודה “מחקה” אותם, כאמור.

תְּשׂוּאַת אג”ח:

הריבית שמשלמת אגרת חוב היא לרוב קבועה ונקובה באגרת בעת הנפקתה, אך לא לכך אנו מכוונים במונח ‘תשואה על האג”ח’. תשואת אג”ח באה לידי ביטוי באג”ח סחירות. שם, ככל שהסיכוי להחזר החוב קטן, כך גדלה התשואה שיקבל המוכר, משום שכאשר קיים חשש שהלווה לא יעמוד בהחזר החוב, תימכר האיגרת בפחות משווייה, מה שיעניק לרוכש תמורה גבוהה יותר בעת פירעון האג”ח. דהיינו, גם הריבית הנקובה בה וגם ההפרש בין מחירה “הרשמי” והמחיר ששולם בפועל.

תשואה:

סכנהש ונייהד ,תיבויח האושתב רבודמ בורל .העקשהה תכישמ ההפרש בין סכום ההשקעה המקורי, דהיינו, הקרן, ובין הסכום שיקבל המשקיע בעת
האושת ,תילאנימונ האושת ,תעצוממ האושת ךרע ואר) .המצע תא התסיכ אל העקשהה ,ירק .תילילש האושתה םיתיעל .ןרקל רבעמ תוריפ בינה
ח”גא תאושת ,תילאיר