תנאי שימוש

תנאי שימוש

 1. אתר אינטרנט זה (להלן: “האתר”) פותח על ידי ועבור קבוצת בסדנו (להלן: “הקבוצה”), והגישה לאתר והשימוש בו כפופים לתנאים כמפורט להלן. הגדרת הקבוצה כאמור לעיל, משמעה גם כל התאגידים הקשורים לקבוצה, וכן כל מנהליה, עובדיה, ונושאי המשרה של כל אחד מהם.
 2. תנאי שימוש אלה מסדירים את השימוש שלך (להלן: “המשתמש”) באתר ובשירותים השונים המוצעים בו, ומהווים הסכם בין המשתמש ובין הקבוצה לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים.
 3. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בשימת לב בטרם תעשה כל שימוש באתר ובשירותים. בשימושך באתר הינך מסכים באופן חד משמעי, בלתי חוזר ובלתי מוגבל לכל האמור במסמך זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
 4. מטעמי נוחות בלבד, מנוסח מסמך זה בלשון זכר, אך הוא מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 5. אתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו ייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקיע ו/או הזמנה להציע הצעות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא. הצעה למשקיעים במדינת ישראל, תיעשה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ”ח – 1968 (להלן: “חוק ניירות ערך”) וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד- 1994 (להלן: “חוק השקעות משותפות”) הקובע כי הצעה ומכירה למשקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך וכן לעד 35 משקיעים אשר אינם מנויים בסעיף זה (כמפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו.
 6. למעט אם נאמר אחרת במפורש, השקעה באמצעות הקבוצה וכן כל ישות אחרת הקשורה אליה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות. הצעת ההשקעה, לכשתיעשה, וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה ייחשפו אך ורק במסגרת הצעה עתידית שתיעשה בהליך של משא ומתן פרטני (להלן: “הליך המשא ומתן”). במסגרת הליך המשא ומתן, ייחשפו רק 35 משקיעים כמפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו לכלל המידע ביחס לתנאי ההשקעה בישות המשפטית המשקיע במיזם אחד או במיזמים שונים ורק 35 משקיעים כאמור יוכלו לקחת חלק בהשקעה. בהתאם לכך, התנאים הסופיים של ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה במיזם או במיזמים שונים ייקבעו מול 35 המשקיעים הסופיים (כמפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) באופן פרטני במסגרת הליך המשא ומתן בכפוף להוראות החוק ולכללי מדיניות הקבוצה כפי שיחולו במועד זה.
 7. הקבוצה ו/או הפועלים מטעמה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
 8. אין באמור משום התחייבות או הבטחה של הקבוצה לכך שכל משקיע המעוניין להשקיע בהשקעה מסוימת יתקבל על ידי הקבוצה כניצע בהצעה שתיעשה בעתיד או שלמשקיעים אכן יצמחו רווחים בשיעור שיצוין בהצעה, או בכלל. תחום ההשקעות דורש הבנת הסיכונים ואינו מתאים לכל אדם. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסוייות וכספיות של ביצוע ההשקעה.
 9. על אף שהקבוצה נוקטת בכל האמצעים הסבירים על מנת לוודא את נכונות המידע והנתונים המופיעים באתר, אין בכך כדי להבטיח את מידת דיוקו או שלמותו או עדכניותו של המידע וכן את התאמתו לאיזה מצרכי המשתמש באתר.
 10. משכך, השימוש במידע הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש באתר והקבוצה לא תשא באחריות כלשהי לאיזה נזק ו/או הפסד של המשתמש, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה משימושו במידע.
 11. אין באמור באתר או במה שיכול להשתמע ממנו, להוות הבעת דעה מסוג כלשהו לגבי איזה מההשקעות הנסקרות באתר. עם זאת, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי לקבוצה עשוי להיות עניין אישי בפרסום איזה מהמידע המפורסם וכי אין ולא תהיה לו טענה בשל כך.
 12. רישום לאתר – השימוש באתר אפשרי גם ללא רישום לאתר, אך על מנת להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר יהא על המשתמש להירשם לאתר. בעת הרישום לאתר מתחייב המשתמש לספק את שמו האמיתי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, וכן כל מידע אחר אשר יתבקש מהמשתמש תוך כדי הרישום לאתר. כמו כן, בעת הרישום על המשתמש לאשר כי הפרטים אותם מסר הם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי הוא האדם אשר אליו מתייחסים פרטי הרישום. יצוין, כי אין חובה על פי דין למסירת הפרטים המבוקשים. עם זאת, משתמש אשר יירשם ולא ימסור את הפרטים המבוקשים, כולם או חלקם, לא יוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים שבאתר.
 13. בעת הרישום יתבקש המשתמש להזין כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא אשר יזהו אותו בכל כניסה לשירותים המחייבים שימוש בסיסמא (להלן: “אמצעי זיהוי”). כמו כן, תוכל הנהלת האתר להוסיף לאמצעי הזיהוי דרכי זיהוי אחרות אשר המשתמש יתבקש לספק לצורך השימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. על המשתמש לשמור על אמצעי הזיהוי בסודיות ולא לגלות אותו לכל צד שלישי. המשתמש יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל אשר יעשה תוך שימוש באמצעי הזיהוי השייכים לו. בנוסף, על המשתמש להודיע מיידית להנהלת האתר על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו. על מנת למנוע ככל שניתן שימוש בלתי חוקי בפרטי המשתמש, יש לצאת מחשבון המשתמש בסיום השימוש באתר
 14. המשתמש יהא האחראי הבלעדי לכל תוצאה שתיגרם בשל שימוש בלתי מורשה או בלתי ראוי או בלתי מאובטח שלו בכל אמצעי אבטחת מידע אשר עשוי להיות מסופק לו על ידי האתר, ועליו לנקוט בכל האמצעים שיידרשו על מנת לשמור על סודיות אמצעי אבטחת המידע כאמור ולמנוע שימוש בלתי מורשה בהם.
 15. הקבוצה איננה נושאת באחריות כלשהי לנזק או הפסד אשר עשוי להיגרם למשתמש כתוצאה מוירוסים, כופרה, או שיבושים כלשהם, ועל המשתמש לנקוט בכל אמצעי האבטחה הנדרשים לצורך הגנתו מפגיעות מסוג זה.
 16. האתר ותכניו לרבות עיצובים, גרפיקה, מלל, איורים, תמונות, קטעי שמע או וידאו וכל כיוצא בהם, מוגנים ע”י זכויות יוצרים, וזכויות קניין רוחני אחרות (להלן: “הזכויות”). הזכויות הינן בבעלות הקבוצה ולמשתמשי האתר אין ולא יכולה להיות כל זכות שהיא בזכויות ו/או בתכנים.
 17. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות, ובכלל זה להעתיק, להפיץ, או לפרסם מידע כלשהו, ללא הסכמתה בכתב מראש של הקבוצה.
 18. המידע המופיע באתר הינו לשימוש המשתמש כמות שהוא (AS IS).
 19. הקבוצה לא נושאת באחריות למידע המצוי באתרים אחרים אשר קישורים (לינקים) שלהם מופיעים באתר.
 20. המשתמש מאשר כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך שהקבוצה כפופה לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”ה-1981, ולהוראות כל דין – והקבוצה תהיה רשאית במגבלות הדין להעביר מידע אודות המשתמש לכל צד שלישי שהוא, ככל שהדבר יידרש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה. המשתמש מסכים שהקבוצה תעשה שימוש במידע אודותיו, על מנת לספק לו מידע על כלים שונים שבניהול הקבוצה.                                                          לפירוט נוסף בעניין זה יש לקרוא את מסמך “תנאי מדיניות הפרטיות” של האתר (בכתובת: www.besadno.co.il), המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. באמצעות השימוש באתר ובשירותים, מביע המשתמש את הסכמתו גם לאמור בתנאי מדיניות הפרטיות.
 21. הקבוצה תהיה רשאית מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה המלא, לעדכן, לתקן, להוסיף, להסיר, או לשנות בכל דרך את המידע המצוי באתר, כולו או חלקו, ובכלל זה גם להפסיק את פעילותו של האתר לכל צורך שהוא לרבות לצורך תחזוקה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הקבוצה בשל כך.
 22. ככל שהקבוצה תאפשר העברת ו/או פרסום מסרים באתר על ידי המשתמשים, מובהר בזאת כי מסרים אלה הינם באחריותם הבלעדית של מי שיבחר לפרסמם, והקבוצה או כל מי מטעמה לא ישא בכל אחריות בגין פרסומים אלה. מובהר בזאת, כי על המשתמש חל איסור לפרסם ו/או להעלות כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, בלתי רלוונטי או בלתי הולם או כזה הפוגע בשמו הטוב או בכל אינטרס אחר של מאן שהוא, יחיד או תאגיד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי החברה תהיה זכאית אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל פרסום אשר איננו עומד בדרישות כאמור לעיל.
 23. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין המידע המצוי באתר לבין המידע המצוי במשרדי הקבוצה, בין אם מידע המצוי במסמכיה הרשמיים ובין אם נמסר על ידה בכתב או בע”פ באמצעות נציגיה, המידע המצוי בידי הקבוצה, הוא המחייב ויגבר על המידע המופיע באתר.
 24. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את הקבוצה בגין כל הפסד, נזק, תשלום או כל הוצאה אחרת שייגרם לה, אם וככל שייגרם לה, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, בשל הפרתו את תנאי השימוש כמפורט במסמך זה.
 25. בכל הקשור בשימוש באתר, יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית מסורה לבית המשפט המוסמך בירושלים, לפי העניין, לדון בכל תביעה או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר עם השימוש באתר זה.
 26. השימוש באתר זה אינו מאושר על ידי הקבוצה במידה ואינו מותר על פי דין המקום של המשתמש.

רוצים להתייעץ? להיפגש? לקבל עדכונים? אנחנו פה בשבילכם: