מדיניות פרטיות

מדיניות ופרטיות 

 

 1. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמך תנאי השימוש באתר בסדנו, המופיע בכתובת: besadno.co.il .
 2. מסמך זה מסדיר את מדיניות הפרטיות של האתר (להלן: “מדיניות הפרטיות”) ומפרט את המדיניות של האתר ביחס לשימוש במידע פרטי אשר נמסר על ידי משתמשי האתר במסגרת השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, וכן את אבטחת מידע זה. הנהלת האתר מתייחסת לשמירת פרטיות המשתמשים כערך עליון.
 3. הנך מתבקש לקרוא מסמך זה בשימת לב בטרם תעשה כל שימוש באתר ובשירותים. בשימושך באתר הינך מסכים באופן חד משמעי, בלתי חוזר ובלתי מוגבל לכל האמור במסמך זה. במידה ואינך מסכים לאמור בו, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
 4. מטעמי נוחות בלבד, מנוסח מסמך זה בלשון זכר, אך הוא מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 5. הנהלת האתר מכבדת את הפרטיות של משתמשי האתר והינה מחויבת להגנת מידע פרטי אשר נמסר להנהלת האתר במסגרת השימוש באתר, באופן המפורט במדיניות פרטיות זו. 
 6. מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות בכל עת, בהתאם להחלטת הנהלת האתר. על כן, הנהלת האתר ממליצה למשתמש לעיין במדיניות הפרטיות בכל עת בה יעשה שימוש באתר ולראות באיזה אופן הנהלת האתר מגנה על המידע הנמסר על ידי המשתמש בעת השימוש באתר.
 7. באמצעות השימוש באתר ובשירותים, המשתמש מביע את הסכמתו לתנאי מדיניות הפרטיות.
 8. רישום לאתר ואיסוף ושימוש במידע – במהלך השימוש באתר ובשירותים, המשתמש ימסור נתונים שונים אשר יזהו אותו, ו/או יאפשרו ליצור עימו קשר ו/או יאפשרו מתן השירותים המוצעים באתר, כגון שם, תעודת זהות, כתובת דואר, כתובת דואר אלקטרוני,  מספר טלפון, וכן נתונים אחרים אשר יתבקשו מאת המשתמש (להלן: “מידע פרטי”). המשתמש אינו חייב למסור את המידע הפרטי, אולם עקב אופי חלק מהשירותים המוצעים באתר לא תתאפשר גישה לשירותים אלה ללא מסירת פרטי המידע המסומנים כפרטי מידע אשר חובה למסרם לצורך השימוש בשירותים אלה.
 9. בנוסף, ייתכן כי ייאסף מידע אשר לא יזהה את המשתמש באופן אישי ולא יישמר יחד עם פרטי המשתמש, דוגמת פרסומות שקרא המשתמש באתר, העמודים בהם צפה המשתמש, כתובת ה-IPממנה פנה המשתמש ועוד, על מנת לאפשר להנהלת האתר לשפר ולהעשיר את התוכן והשירותים המוצעים באתר ולהתאים את האתר, התוכן והשירותים להעדפות המשתמש. כמו כן ייתכן כי ייאסף מידע כללי על המתמשים באתר כגון: מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי המידע הכללי על המבקרים באתר מיועד לצרכי עיבוד סטטיסטי ושיפור השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו. המידע האמור נאסף באופן אנונימי כך שלא ניתן לשייך אותו לזהות של המשתמש הספציפי.
 10. בעת הרישום יזין המשתמש סיסמא אשר תזהה אותו בכל כניסה לשירות (להלן: “אמצעי זיהוי”). כמו כן, תוכל הנהלת האתר להוסיף לאמצעי הזיהוי דרכי זיהוי אחרות אשר המשתמש יתבקש לספק לצורך השימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. מובהר בזאת, כי המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירת אמצעי הזיהוי שלו באתר בסודיות, על ידי הגבלת הגישה למחשב או להתקן הנייד ממנו הוא גולש אל האתר ויציאה מסודרת מחשבון המשתמש בסיום השימוש באתר. המשתמש יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל אשר ייעשה תוך שימוש באמצעי הזיהוי השייכים לו. בנוסף, על המשתמש להודיע מיידית להנהלת האתר על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו.
 11. אבטחת מידע – המידע הפרטי אשר נמסר על ידי המשתמש באתר, מקודד ומאובטח על ידי טכנולוגיית SSL – Secure Socket Layers. פרוטוקול SSLהינו פרוטוקול תקשורת המאפשר העברה בטוחה של מידע ברשת באמצעות הצפנת המידע. דפים המאובטחים על ידי פרוטוקול SSL יסומנו בסמל של מנעול בתחתית הדפדפן. בנוסף, השרתים בהם הנהלת האתר שומרת את המידע הפרטי נמצאים באזור מאובטח עם גישה מוגבלת. אף כי הנהלת האתר מאבטחת את המידע הפרטי הנמסר באתר באמצעות פרוטוקול SSL המהווה סטנדרט עולמי לאבטחת מידע, ואף כי ננקטים על ידי הנהלת האתר אמצעי האבטחה המצויינים לעיל, הרי שככל מערכת אבטחה אין בהם ביטחון מוחלט, ומשכך הנהלת האתר איננה יכולה להבטיח או להתחייב כי המידע הפרטי יהיה מוגן לחלוטין מפני גישה לא מאושרת, והמשתמש מאשר כי הוא מודע לכך וכי אין ולא תהיה לו כל טענה בשל כך.
 12. העברה של מידע לצד שלישי – הנהלת האתר לא תמסור את המידע הפרטי לצד שלישי, אלא במקרים הבאים: (1) ככל שיידרש לצורך מתן השירותים המוצעים באתר; (2) במקרה של מחלוקת משפטית בין הנהלת האתר למשתמש אשר תחייב את חשיפת פרטי המשתמש; (3) במידה והמשתמש יבצע באתר מעשה בלתי חוקי וככל שתידרש לכך הנהלת האתר על פי דין; או (4) בהתאם להוראות צו שיפוטי. כמו כן, מאשר המשתמש כי הנהלת האתר תוכל להעביר מידע כללי ללא זיהוי אישי (מידע סטטיסטי) על פעילויות המשתמשים באתר לצדדים שלישיים, דוגמת מפרסמים.
 13. “קבצי Cookie” – הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח הנמצא במחשב האישי של המשתמש, המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש באינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדו’. הנהלת האתר עושה שימוש בקבצי Cookie אותם היא יוצרת בדיסק הקשיח של המשתמש, המאפשרים לה לאסוף מידע כאמור, אשר בניתוח כולל ומצטבר יאפשרו לה להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמש ולשפר את חווית הגלישה באתר. קבצי Cookie הנוצרים על ידי הנהלת האתר אינם מקושרים למידע פרטי אשר נאסף אודות המשתמש, ואינם גורמים נזק למערכות ההפעלה או לקבצים השמורים בדיסק הקשיח. משתמש שאינו מעוניין כי מידע ייאסף עליו באמצעות השימוש בקבצי Cookie, יכול למנוע זאת באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן דרכו הוא גולש ובאמצעות זו ניתן למחוק קבצי Cookie  קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי Cookie או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ Cookie תינתן למשתמש האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור.
 14. קישורים לאתרים אחרים – ייתכן והמשתמש ימצא באתר קישורים (להלן: “הקישורים”) לאתרים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים או מתפרסמים שלא על ידי הנהלת האתר (להלן: “האתרים השונים”) ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי הנהלת האתר שואפת לקשר אליה אתרים מהימנים ואמינים בלבד, הנהלת האתר אינה אחראית על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים.
 15. פרסומות של צדדים שלישיים – ייתכן ויועלו לאתר פרסומות. הפרסומות המפורסמות באתר מעת לעת מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות, בהרשאת הנהלת האתר. הפרסומות מנוהלות על ידי חברות הפרסום באמצעות קבצי Cookieכתיאורם לעיל, המאפשרים לחברות הפרסום לאסוף מידע על הרגלי הגלישה של המשתמש (דוגמת הפרסומות בהם המשתמש בחר לצפות). חברות הפרסום השונות עלולות לעשות שימוש במידע (שאינו מידע פרטי) על מנת להתאים את המידע המפורסם באתר להעדפות המשתמשים באתר ולהעלות פרסומות של מוצרים ושירותים העשויים לעניין את המשתמשים באתר. השימוש בקבצי Cookie אלה נעשה באופן עצמאי על ידי חברות הפרסום השונות ואינו קשור בכל צורה שהיא להנהלת האתר. כמתואר לעיל, ניתן לשנות את ההגדרות בדפדפן בכל הקשור ביצירת קבצי Cookie.
 16. בכל הקשור בשימוש באתר, יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית מסורה לבית המשפט המוסמך בירושלים, לפי העניין, לדון בכל תביעה או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר עם השימוש באתר זה.

רוצים להתייעץ? להיפגש? לקבל עדכונים? אנחנו פה בשבילכם: